درباره فایل

زیست شناسی 1 فصل های 1 تا 7 (مولکول هاى زىستى، سفرى به درون سلول، سفری در دنیای جانداران، گوارش، تبادل گازها، گردش مواد، تنظیم محیط داخلى و دفع مواد زائد)


استاد  محمد علی امینی راد