جزوه شیمی دوم بخش 3 ریاضی / تجربی
درباره فایل

یونهای چند اتمی انرژی شبکه

یونهای چند اتمی آب تبلور


استاد صنیعی طهرانی