جزوه شیمی دوم بخش 4 ریاضی / تجربی
درباره فایل

مفهوم پیوند کوالانسی


رسم ساختار لوئیس


عدد اکسایش، نامگذاری، انواع فرمول شیمیایی


شکل هندسی، زوایای پیوندی، نقطه ذوب و جوش


استاد صنیعی طهرانی

اردو غیر حضوری