جزوه فصل 1 تا 7 آمار و مدلسازی کنکور - وحید کبریایی ریاضی / تجربی
درباره فایل

فصل اول : اندازهگيري و مدلسازي

فصل دوم : جامعه و نمونه

فصل سوم : متغيرهاي تصادفي

فصل چهارم : دستهبندي دادهها و جدول فراواني

فصل پنجم : نمودارها و تحليل دادهها