جزوه فصل 6 و 7 آمار و مدلسازی کنکور ریاضی / تجربی
درباره فایل

فصل ششم : شاخصهاي مركزي :

- مد یا نما / میانه / چارک / نمودار جعبه ای / میانگین

فصل هفتم : شاخصهاي پراكندگي