فیلم جلسه دوم جمع بندی عربی کنکور ریاضی / تجربی / انسانی
درباره فایل
جمع بندی عربی کنکور توسط میلاد ناصح زاده ادامه مبحث ترجمه
اردو غیر حضوری