تحلیل کنکورهای شیمی
ویژگی ها
  • نحوه دریافت دانلود
  • دبیر مهندس صنیعی

پشتیبانی همایش مسائل کنکور به قدری متقاضی داشت که بران شدیم پشتیبانی را جداگانه در اختیار دانش آموزان عزیز قرار دهیم.

در این مجموعه کنکورهای سال های گذشته کامل تجزیه و تحلیل می شوند.

محتوای این بسته ی آموزشی

  • تجزیه و تحلیل کنکور 95 داخل کشور رشته ریاضی و تجربی
  • تجزیه و تحلیل کنکور 94 داخل کشور رشته ریاضی و تجربی
  • تجزیه و تحلیل کنکور 93 داخل کشور رشته ریاضی و تجربی

در تحلیلی که داریم تمام سوال های کنکور چه سوال های مفهومی و چه مسائل تجزیه و تحلیل می شوند.

همچنین کنکور خارج از کشور 3 سال اخیر کنکور( 93، 94 و 95 ) رو به صورت تیپ تست مسائلش رو تجزیه و تحلیل می کنیم.

کنکور 95 رشته ی تجربی(داخل) امروز 2 تیرماه ضبط شد و 2 تیرماه منتشر خواهد شد.

تیپ تست های کنکورهای خارج 7 و 8 تیر ماه منتشر خواهند شد.

بقیه ی کنکورها هم اکنون منتشر شدند.

فیلمهای تحلیل کنکورهای شیمی

محصولات دیگر