محتوای این بسته ی آموزشی

  • تجزیه و تحلیل کنکور 95 داخل کشور رشته ریاضی و تجربی
  • تجزیه و تحلیل کنکور 94 داخل کشور رشته ریاضی و تجربی
  • تجزیه و تحلیل کنکور 93 داخل کشور رشته ریاضی و تجربی

در تحلیلی که داریم تمام سوال های کنکور چه سوال های مفهومی و چه مسائل تجزیه و تحلیل می شوند.

همچنین کنکور خارج از کشور 3 سال اخیر کنکور( 93، 94 و 95 ) رو به صورت تیپ تست مسائلش رو تجزیه و تحلیل می کنیم.

کنکور 95 رشته ی تجربی(داخل) امروز 2 تیرماه ضبط شد و 2 تیرماه منتشر خواهد شد.

تیپ تست های کنکورهای خارج 7 و 8 تیر ماه منتشر خواهند شد.

بقیه ی کنکورها هم اکنون منتشر شدند.

فیلمهای تحلیل کنکورهای شیمی