شب امتحان زیست دهم
انتخاب گزینه ها

جمع بندی کل نیم سال اول زیست دهم در 1.5 ساعت با

- جزوه ای 19 صفحه ای

- فیلمی 1.5 ساعته

... فیلم های این جمع بندی روز شنبه ساعت 16 منتشر می شوند ...

 یه جزوه درجه یک از کل نیم سال اول به همراه ۱.۵ ساعت تدریس

یعنی تو ۱.۵ ساعت می تونید کل مهم ترین نکات زیست دهم رو جمع بندی کنید.

... فیلم های این جمع بندی روز شنبه ساعت 16 منتشر می شوند ...

محصولات دیگر