جمع بندی فیزیک ۲ و ۳
ویژگی ها
  • دبیر پیمان طلوعی
  • نحوه دریافت دانلود

فراتر از جمع بندی فیزیک پایه کنکور با پیش بینی سوالات احتمالی کنکور 96

توسط استاد طلوعی 

مدرس فيزيك دبيرستان دانشگاه صنعتي شريف (آلا)

فراتر از جمع بندی فیزیک پایه کنکور با پیش بینی سوالات احتمالی کنکور 96

توسط استاد طلوعی 

عناوین فیلم ها ( هر جلسه حدود 30 دقیقه )

جلسه 1: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت اول) - چگالی حجم: 67  مگابایت

جلسه 2: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت دوم) - حالت های ماده و نیروهای بین مولکولی حجم: 53 مگابایت

جلسه 3: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت 3) - فشار حجم: 47  مگابایت

جلسه 4: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت 4) - فشار حجم: 51 مگابایت

جلسه 5: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت 5) - فشار حجم: 56  مگابایت

جلسه 6: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت 6) - فشار حجم: 54 مگابایت

جلسه7: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت هفتم) - لوله های U شکل حجم: 72 مگابایت

جلسه 8: گرما و قانون گازها (قسمت 1) - دما و گرما حجم: 53 مگابایت

جلسه 9: گرما و قانون گازها (قسمت 2) - دما و گرما حجم: 61 مگابایت

جلسه 10: گرما و قانون گازها (قسمت سوم) - محاسبه دمای تعادل در تغییر حالت ماده حجم: 52 مگابایت

جلسه  11: گرما و قانون گازها (قسمت چهارم) - انبساط گرمایی حجم: 39 مگابایت

جلسه 12: گرما و قانون گازها (قسمت پنجم) - روش های انتقال گرما و قانون گازها حجم: 56 مگابایت

جلسه 13: گرما و قانون گازها (قسمت ششم) - قانون گازها حجم: 80 مگابایت

جلسه 14: الکتریسیته ساکن (قسمت 1) - قانون کولن حجم: 55 مگابایت  

جلسه 15: الکتریسیته ساکن (قسمت 2) - قانون کولن حجم: 65 مگابایت  

جلسه 16: الکتریسیته ساکن (قسمت 3) - میدان الکتریکی حجم: 59 مگابایت

جلسه 17: الکتریسیته ساکن (قسمت 4) - میدان الکتریکی حجم: 60 مگابایت

جلسه 18: الکتریسیته ساکن (قسمت 5) - میدان الکتریکی حجم: 52 مگابایت

جلسه 19: الکتریسیته ساکن(قسمت ششم) - انرژی پتانسیل الکتریکی - اختلاف پتانیسل الکتریکی حجم: 70 مگابایت

جلسه ۲۰: الکتریسیته ساکن (قسمت ۷) - خازن حجم: 52 مگابایت

جلسه ۲۱: الکتریسیته ساکن (قسمت ۸) - خازن حجم: 57 مگابایت

جلسه ۲: الکتریسیته ساکن (قسمت ۹) - خازن حجم: 63 مگابایت

جلسه 23: الکتریسیته جاری (قسمت اول) - مبانی الکتریسیته جاری حجم: 77 مگابایت

جلسه 24: الکتریسیته جاری (قسمت دوم) - مولد در مدارهای تک حلقه حجم: 75 مگابایت

جلسه 25: الکتریسیته جاری (قسمت سوم) - مولد در مدارهای تک حلقه و به هم بستن مقاومت ها حجم: 53 مگابایت

جلسه 26: الکتریسیته جاری (قسمت چهارم) - به هم بستن مقاومت ها و مدارهای ترکیبی حجم: 63 مگابایت

جلسه 27: مغناطیس (قسمت اول) - مفاهیم اولیه حجم: 70 مگابایت

جلسه 28: مغناطیس (قسمت دوم) - آثار مغناطیسی ناشی از جریان حجم: 65 مگابایت

جلسه 29: مغناطیس (قسمت سوم) - آثار مغناطیسی جریان حجم: 66 مگابایت

جلسه 30: مغناطیس (قسمت چهارم) - میدان مغناطیسی سیم لوله حجم: 69 مگابایت

جلسه 31: القای الکترومغناطیس (قسمت اول) - شار مغناطیسی حجم: 60 مگابایت

جلسه 32: القای الکترومغناطیس (قسمت دوم) - تغییر شار مغناطیسی و قانون لنز حجم: 64 مگابایت

جلسه 33: القای الکترومغناطیس (قسمت سوم) - قانون لنز و خود القایی حجم: 78 مگابایت

جلسه 34: ترمودینامیک (قسمت اول) - مقدمات ترمودینامیک و قانون اول ترمودینامیک حجم: 51 مگابایت

جلسه 35: ترمودینامیک (قسمت دوم) - فرآیندهای خاص (هم فشار) حجم: 60 مگابایت

جلسه 36: ترمودینامیک (قسمت سوم) - فرآیندهای خاص (هم حجم و هم دما) حجم: 56 مگابایت

جلسه 37: ترمودینامیک (قسمت چهارم) - فرآیندهای خاص و چرخه حجم: 65 مگابایت


راهنمای دانلود بعد از خرید محصول:

اگر از ADM برای دانلود استفاده می کنید، موقع دانلود حتما با خود بروزر ADM وارد سایت شوید

فیلمهای جمع بندی فیزیک ۲ و ۳

محصولات دیگر