فراتر از جمع بندی فیزیک پایه کنکور با پیش بینی سوالات احتمالی کنکور 96

توسط استاد طلوعی 

عناوین فیلم ها ( هر جلسه حدود 30 دقیقه )

جلسه 1: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت اول) - چگالی حجم: 67  مگابایت

جلسه 2: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت دوم) - حالت های ماده و نیروهای بین مولکولی حجم: 53 مگابایت

جلسه 3: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت 3) - فشار حجم: 47  مگابایت

جلسه 4: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت 4) - فشار حجم: 51 مگابایت

جلسه 5: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت 5) - فشار حجم: 56  مگابایت

جلسه 6: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت 6) - فشار حجم: 54 مگابایت

جلسه7: ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت هفتم) - لوله های U شکل حجم: 72 مگابایت

جلسه 8: گرما و قانون گازها (قسمت 1) - دما و گرما حجم: 53 مگابایت

جلسه 9: گرما و قانون گازها (قسمت 2) - دما و گرما حجم: 61 مگابایت

جلسه 10: گرما و قانون گازها (قسمت سوم) - محاسبه دمای تعادل در تغییر حالت ماده حجم: 52 مگابایت

جلسه  11: گرما و قانون گازها (قسمت چهارم) - انبساط گرمایی حجم: 39 مگابایت

جلسه 12: گرما و قانون گازها (قسمت پنجم) - روش های انتقال گرما و قانون گازها حجم: 56 مگابایت

جلسه 13: گرما و قانون گازها (قسمت ششم) - قانون گازها حجم: 80 مگابایت

جلسه 14: الکتریسیته ساکن (قسمت 1) - قانون کولن حجم: 55 مگابایت  

جلسه 15: الکتریسیته ساکن (قسمت 2) - قانون کولن حجم: 65 مگابایت  

جلسه 16: الکتریسیته ساکن (قسمت 3) - میدان الکتریکی حجم: 59 مگابایت

جلسه 17: الکتریسیته ساکن (قسمت 4) - میدان الکتریکی حجم: 60 مگابایت

جلسه 18: الکتریسیته ساکن (قسمت 5) - میدان الکتریکی حجم: 52 مگابایت

جلسه 19: الکتریسیته ساکن(قسمت ششم) - انرژی پتانسیل الکتریکی - اختلاف پتانیسل الکتریکی حجم: 70 مگابایت

جلسه ۲۰: الکتریسیته ساکن (قسمت ۷) - خازن حجم: 52 مگابایت

جلسه ۲۱: الکتریسیته ساکن (قسمت ۸) - خازن حجم: 57 مگابایت

جلسه ۲: الکتریسیته ساکن (قسمت ۹) - خازن حجم: 63 مگابایت

جلسه 23: الکتریسیته جاری (قسمت اول) - مبانی الکتریسیته جاری حجم: 77 مگابایت

جلسه 24: الکتریسیته جاری (قسمت دوم) - مولد در مدارهای تک حلقه حجم: 75 مگابایت

جلسه 25: الکتریسیته جاری (قسمت سوم) - مولد در مدارهای تک حلقه و به هم بستن مقاومت ها حجم: 53 مگابایت

جلسه 26: الکتریسیته جاری (قسمت چهارم) - به هم بستن مقاومت ها و مدارهای ترکیبی حجم: 63 مگابایت

جلسه 27: مغناطیس (قسمت اول) - مفاهیم اولیه حجم: 70 مگابایت

جلسه 28: مغناطیس (قسمت دوم) - آثار مغناطیسی ناشی از جریان حجم: 65 مگابایت

جلسه 29: مغناطیس (قسمت سوم) - آثار مغناطیسی جریان حجم: 66 مگابایت

جلسه 30: مغناطیس (قسمت چهارم) - میدان مغناطیسی سیم لوله حجم: 69 مگابایت

جلسه 31: القای الکترومغناطیس (قسمت اول) - شار مغناطیسی حجم: 60 مگابایت

جلسه 32: القای الکترومغناطیس (قسمت دوم) - تغییر شار مغناطیسی و قانون لنز حجم: 64 مگابایت

جلسه 33: القای الکترومغناطیس (قسمت سوم) - قانون لنز و خود القایی حجم: 78 مگابایت

جلسه 34: ترمودینامیک (قسمت اول) - مقدمات ترمودینامیک و قانون اول ترمودینامیک حجم: 51 مگابایت

جلسه 35: ترمودینامیک (قسمت دوم) - فرآیندهای خاص (هم فشار) حجم: 60 مگابایت

جلسه 36: ترمودینامیک (قسمت سوم) - فرآیندهای خاص (هم حجم و هم دما) حجم: 56 مگابایت

جلسه 37: ترمودینامیک (قسمت چهارم) - فرآیندهای خاص و چرخه حجم: 65 مگابایت


راهنمای دانلود بعد از خرید محصول:

اگر از ADM برای دانلود استفاده می کنید، موقع دانلود حتما با خود بروزر ADM وارد سایت شوید

فیلمهای جمع بندی فیزیک ۲ و ۳