جزوه جزوه تحلیل صرفی اسم و فعل جمع بندی عربی آقای ناصح زاده ریاضی / تجربی / انسانی
درباره فایل

نکات مربوط به تحلیل صرفی اسم:

جامد/ مشتق، معرفه/ نکره، منصرف و غیر منصرف ( ممنوع من الصرف)، 

نکات مربوط به تحلیل صرفی فعل:

تشخیص باب، مبنی و معرب در افعال، مبنی للمعلوم/ مبنی للمجهول، انواع صحیح، لازم / معتدی

بررسی نقشهای جمله در عربی

نحوه پیدا کردن فاعل در صیغههای متفاوت